Reklamácie a vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo podľa § 622 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu, a to vždy písomne.

Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok opotrebovania, pokiaľ možno v pôvodnom obale, vrátane dokladu o jeho zakúpení, poslať okamžite späť dodávateľovi.

Predávajúci vráti späť zákazníkovi peniaze za tovar najneskôr do 1 mesiaca od odstúpenia od zmluvy, a to dohodnutým spôsobom.

Predávajúci má právo pozdržať vrátenie peňazí do doby, kým nedostane späť svoj tovar od kupujúceho.

V žiadnom prípade nám neposielajte tovar na dobierku! Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia.

 

Reklamácia tovaru

Prípadná reklamácia musí byť uplatnená u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená, a to bez odkladu, ihneď po zistení závady, písomnou formou. Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie tejto reklamácie s údajmi o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje (opravu, výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí). Predávajúci na základe týchto informácií vystaví Reklamačný list, z ktorého jedno vyhotovenie obdrží kupujúci, jedno predávajúci.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní. Táto lehota sa predlžuje o dobu, ktorá je potrebná pre odborné posúdenie vady. V prípade zamietnutia reklamácie je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi písomné odôvodnenie. V žiadnom prípade nám neposielajte tovar na dobierku! Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia.

 

Vybavenie reklamácie

Uznávaná reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Vybavením reklamácie sa rozumie oprava tovaru, výmena za bezchybný tovar, alebo vrátenie peňazí. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie musí byť uvedený v reklamačnom liste. V prípade, že tovar nie je možné opraviť, má kupujúci právo na vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru za bezchybný.

Reklamácie odoslané z centrály (objednávky cez e-shop) reklamujte na tel. čísle: 041 500 28 50, v čase 9.00 - 15.00 hod, prípadne e-mailom: reklamacie@finclub.sk.

Prečo nakúpiť u nás?

Prírodné
produkty

TOP kvalita
produktov

Rastliny z ekologických
oblastí

Viac ako 30 rokov
na trhu

Garancia lekárskeho
grémia