Ochrana osobných údajov
v spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o.

Ochrana osobných údajov v spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 14304/L identifikačné číslo: 36412562, sídlom: Na Priekope 114/53, 010 01 Žilina (ďalej len „spoločnosť“ či Finclub SLOVAKIA, spol. s r.o.), venuje ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. Tento dokument má za cieľ vás informovať o tom, aké osobné údaje o vás spracovávame, za akým účelom a z akého dôvodu k tomuto spracovaniu dochádza, komu ich môžeme odovzdávať a v neposlednom rade aké máte v súvislosti s týmto spracovaním práva.

V rámci svojej činnosti spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. spracováva osobné údaje viacerých kategórií subjektov údajov, medzi ktoré patria zamestnanci a uchádzači o zamestnanie, zákazníci - fyzické osoby / SZČO (člen klubu / nečlen klubu / obchodný partner), dodávatelia a odberatelia tovaru a služieb. Tento dokument zo svojej povahy poskytuje základný všeobecný prehľad o spracovaní osobných údajov v spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. s otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa tiež môžete na spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o., prostredníctvom emailu zaslaného na adresu osobne.udaje@finclub.sk

Spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. využíva sieťový marketing pre samostatné podnikanie predajcov - distribútorov, ktorí časom vytvárajú mnoho úrovňovú multi-level štruktúru, teda sieť predaja.

Organizačná štruktúra - dcérskej spoločnosti

 

A. Aké osobné údaje sú spracovávané?

Spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. dôsledne dbá na to, aby spracovávala osobné údaje len v takom rozsahu vzhľadom na účel ich spracovania, a akékoľvek spracovanie sa snaží minimalizovať. Spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o., takmer vždy spracováva vaše identifikačné údaje, pričom týmito sú najmä vaše meno a priezvisko a ďalej kontaktné údaje, ktorými sa rozumie najmä adresa, telefónne číslo, emailová adresa. Ďalšie osobné údaje sú spracovávané v rozsahu zohľadňujúcom konkrétny účel spracovania, o čom ste boli informovaní v súvislosti so získaním vašich osobných údajov. Pokiaľ chcete informácie o rozsahu spracovania akokoľvek doplniť, kedykoľvek sa môžete na spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. obrátiť, a to prostredníctvom emailu zaslaného na adresu osobne.udaje@finclub.sk

 

B. Na základe akých dôvodov sú osobné údaje spracovávané?

Spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. spracováva vaše osobné údaje len vtedy, ak je k tomu daný niektorý z právnych dôvodov. Na spracovanie môže dochádzať buď:

  • bez vášho súhlasu najčastejšie na základe plnenia zmluvy, oprávneného záujmu spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
  • na základe vášho súhlasu, ak bol tento súhlas daný.

Ak sa nejedná o prípad uvedený pod bodom a), spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. bez vášho súhlasu za žiadnych okolností žiadne vaše osobné údaje nespracováva.

 

B.1. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

V prípade, že je medzi Vami a spoločnosťou Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. uzavretá zmluva, alebo v súvislosti s procesom jej uzatvorenia, je nevyhnutné, aby spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. spracovávala vaše osobné údaje tak, aby spoločnosť mohla plniť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy. Z tohto dôvodu nepotrebuje spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. k takémuto spracovaniu váš súhlas. Takouto zmluvou môže byť napríklad pracovná zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení, jednotlivá zmluva uzatvorená s klientom spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. a zmluvy uzatvorené s odberateľmi či dodávateľmi tovarov a služieb.

Úlohou spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. je dbať na to, aby na základe tohto dôvodu boli spracovávané len osobné údaje, ktoré sú vzhľadom k uzatvorenej zmluve potrebné, ako aj strážiť to, aby tieto osobné údaje boli aktualizované a prípadne vymazávať, len čo pominuli dôvody pre ich spracovanie, tj. hlavne v prípade ukončenia zmluvy s Vami.

 

B.2. Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Spracovanie vašich osobných údajov môže byť spoločnosťou Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. uložené na základe právnych predpisov. V týchto predpisoch môže byť spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. stanovená priamo povinnosť niektoré osobné údaje po určitú dobu uchovávať / spracovávať, prípadne spracovanie vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné s ohľadom na plnenie povinností spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. podľa jednotlivých právnych predpisov, ktoré upravujú jej činnosť. Vzhľadom k tejto skutočnosti ani k tomuto spracovaniu nie je potrebný váš súhlasu.

Pre bližšiu predstavu. Ak ste napríklad zamestnancom spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o., je spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. povinná určité osobné údaje spracovávať vzhľadom na plnenie daňových povinnosti a odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

Aj v tomto prípade spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o., dbať na to, aby osobné údaje boli spracovávané v minimálnom rozsahu po minimálnu možnú dobu.

 

B.3. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. môže vaše osobné údaje spracovávať aj vtedy, ak je toto spracovávanie v jej oprávnenom záujme a toto spracovanie je primerané vzhľadom k vašim základným právam a slobodám, resp. tento oprávnený záujem má prednosť pred vašimi základnými právami a slobodami. Ani v tomto prípade nevyžaduje právna úprava na spracovanie osobných údajov váš súhlas.

Príkladom takéhoto spracovania môže byť napríklad spracovanie vašich osobných údajov po tom, čo spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. kontaktujete a dané spracovanie nemožno zaradiť pod spracovanie na základe plnení zmluvy. Na základe tohto oprávneného záujmu je spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. oprávnená spracovávať tiež napríklad primerané informácie o svojich zamestnancoch nutné k vykonávaniu kontroly ich činnosti. Za určitých okolností je spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. oprávnená sa na vás obracať aj s marketingovými a reklamnými oznámeniami, a to aj napriek tomu, že ste k tomu nedali súhlas.

Pokiaľ máte pocit, že k akémukoľvek spracovaniu na základe oprávneného záujmu spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. dochádza neoprávnene, máte právo proti tomuto spracovaniu podať námietku na Úrad pre ochranu osobných údajov, pričom je povinnosťou spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. preukázať, že to tak nie je. Ak to spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. nepreukáže, je povinná s takýmto spracovaním prestať.

 

B.4. Spracovanie na základe súhlasu

Pokiaľ ste spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, dochádza k spracovaniu aj z tohto dôvodu. Všetky súhlasy, ktoré spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. získava, sú úplne dobrovoľné a vy nie ste povinní ho poskytnúť. Jeho neudelenie nesmie byť a nie je spojené s pre vás akokoľvek nepriaznivými dôsledkami. Už udelený súhlas navyše môžete kedykoľvek bez akýchkoľvek sankcií kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania pred týmto odvolaním.

Na základe vášho súhlasu sú osobné údaje najčastejšie spracovávané pre marketingové a reklamné účely, spočívajúce napríklad v zasielaní rôznych reklamných informácií.

 

B.5. Ďalšie dôvody spracovania

V konkrétnych prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje spracované i na základe iných právnych dôvodov, o čom by ste mali vždy byť s predstihom informovaní. V prípade, kedy chcete informácie na spracovanie akokoľvek doplniť, môžete sa na spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. obrátiť, a to prostredníctvom emailu zaslaného na adresu osobne.udaje@finclub.sk

Obdobie spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spoločnosťou Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. spracovávané po obmedzenú dobu, kedy táto doba je vždy stanovená s ohľadom na účel a právny základ spracovania. Napríklad spracovanie vašich osobných údajov na základe plnenia zmluvy spracováva po dobu nevyhnutnú s ohľadom na plnenie a uplatňovanie práv a povinností podľa tejto zmluvy, teda väčšinou do uplynutia premlčacej doby pri poslednom práve podľa tejto zmluvy. Ku spracovaniu na základe plnenia právnych povinností dochádza po dobu nutnú vzhľadom k týmto povinnostiam. Alebo vaše osobné údaje spracovávané na základe vášho oprávneného záujmu sú spracovávané po dobu trvania tohto oprávneného záujmu.

Ak dochádza ma základe vášho súhlasu k spracovaniu, je doba spracovania uvedená v súhlase, pričom vy navyše máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

 

C. Z akých zdrojov sú osobné údaje získavané?

Spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. získava osobné údaje z prevažnej väčšiny priamo od vás. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje získavané z verejne prístupných zdrojov.

 

D. Komu sú osobné údaje odovzdávané či sprístupňovali?

Spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. je vo vzťahu k vašim osobným údajom v postavení správcu, čo znamená, že práve spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. vymedzuje účely spracovania. V súvislosti s činnosťou spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení spracovateľa či správcu. Týmito subjektami sú napríklad členovia Lekárskeho grémia, ktorí pre Vás zisťujú vhodný výživový doplnok atď.

Spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. dohliada na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. Spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. neodovzdáva osobné údaje žiadnemu subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. neodovzdáva a nemá v úmysle predávať vaše osobné údaje mimo Európsku úniu.

Vzhľadom na to že je spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. súčasťou koncernu, dochádza aj v jeho rámci k presúvaniu osobných údajov.

 

E. Vaše práva pri spracovaní osobných údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte voči spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. určité nižšie uvedené práva, ktoré spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. zaručuje.

 

F.1. Právo na prístup

Na základe tohto práva máte právo vedieť, aké údaje sú o vás spracovávané, za akým účelom, po akú dobu, kde sú vaše osobné údaje získavané, komu sú odovzdávané, kto ich mimo spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. Aj keď by všetky informácie mali byť súčasťou skôr predložených dokladov, neváhajte sa v prípade nejasností na spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. obrátiť so žiadosťou o ďalšie informácie.

 

F.2. Právo na opravu

V prípade, že zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby boli bez zbytočného odkladu opravené, poprípade doplnené.

 

F.3. Právo na vymazanie

V niektorých prípadoch máte právo, aby boli vaše osobné údaje vymazané. Vaše osobné údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané, v prípade že je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

  • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané,
  • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, k ich spracovaniu je váš súhlas nevyhnutný a zároveň neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje je možné ďalej spracovávať,
  • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo vzniesť námietku proti spracovaniu) osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávnených záujmov spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. a je zistené, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, neexistujú alebo
  • domnievate sa, že spracovanie osobných údajov vykonávané spoločnosťou Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo sa neuplatní v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie právnej povinnosti spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. alebo, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

 

F.4. Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musí spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. obmedziť, ak:

  • popierate presnosť osobných údajov, ako je zistené, aké údaje sú správne,
  • vaše osobné údaje sú spracovávané bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo je možné spracovávať), ale vy budete pred výmazom takých údajov uprednostňovať len ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste v budúcnosti takéto údaje spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. rovnako poskytli),
  • vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
  • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú je prešetrovalo, ak je vaše námietka oprávnená, je spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. povinná spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

 

F.5. Právo na prenos

Máte právo získať od spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. všetky vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli a ktoré sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby bolo možné na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré sa spracúvajú automatizovane v elektronických databázach.

 

F.6. Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe oprávneného záujmu spoločnosti Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. Osobné údaje potom spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. prestane spracovávať, len v prípade že na to budú závažné oprávnené dôvody pre to, aby v takom spracovaní pokračovala. Spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. na základe námietky vždy prestane vaše osobní údaje spracovávať na účely priameho marketingu.

 

F.7. Právo odvolať súhlas

Pokiaľ spracovanie osobných údajov prebieha na základe vášho súhlasu, kedykoľvek máte právo tento súhlas odvolať.

 

F.8. Právo podať sťažnosť

Kedykoľvek sa tiež môžete v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov obrátiť so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov: Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika

 

G. Uplatnenie práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov

Všetky vaše práva môžete voči nám uplatniť prostredníctvom emailu zaslaného na adresu osobne.udaje@finclub.sk

Vaša žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, je spoločnosť Finclub SLOVAKIA spol. s r.o. oprávnená túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie budete samozrejme informovaní.

Prečo nakúpiť u nás?

Prírodné
produkty

TOP kvalita
produktov

Rastliny z ekologických
oblastí

Viac ako 30 rokov
na trhu

Garancia lekárskeho
grémia