Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
a
REKLAMAČNÝ PORIADOK
spoločnosti FINCLUB SLOVAKIA, spol. s r.o.

(ďalej len „VOP“)

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Tieto VOP upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou FINCLUB SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Na Priekope 114/53, Žilina 010 01, IČO: 36 412 562 ako predávajúcim a tretími osobami ako kupujúcimi pri predaji Tovaru prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho umiestneného na internetovej stránke http://www.finclub.sk/.

 

Článok II
Vymedzenie pojmov

2.

2.1. Pojmy uvedené s veľkým písmenom budú mať v týchto VOP nižšie uvedený význam:

2.2. Predávajúci znamená spoločnosť FINCLUB SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Na Priekope 114/53, Žilina 010 01, IČO: 36 412 562, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14304/L.

2.3. E-shop znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke http://www.finclub.sk/.

2.4. Tovar znamená produkty umiestnené na E-shope. Ponuka Tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na E-shope. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky Tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

2.5. Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar, ktorá je uvedená na E-shope. Kúpna cena je uvedená s DPH. Kúpna cena Tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na E-shope. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady na prepravu Tovaru Kupujúcemu.

2.6. Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito VOP na Tovar.

2.7. Objednávka znamená adresované oznámenie Kupujúceho doručené Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III odsek 3.1 VOP, ktoré obsahuje informácie uvedené v článku III odsek 3.2 VOP. Objednávka sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2.8. Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

 

Článok III
Objednávanie Tovaru a uzatváranie Kúpnej zmluvy

3.

3.1. Kupujúci je oprávnený Tovar objednať nasledovným spôsobom:

 1. riadnym vyplnením aodoslaním objednávkového formuláru Predávajúcemu prostredníctvom E- shopu;
 2. odoslaním e-mailu Predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu: finclub@finclub.sk;
 3. telefonicky na bezplatnej infolinke Predávajúceho 0800 113 114.

3.2. Objednávka musí obsahovať tieto informácie:

 • meno a priezvisko Kupujúceho alebo obchodné meno Kupujúceho v prípade, ak je Kupujúci právnickou osobou;
 • poštovú a fakturačnú adresu Kupujúceho, ak nie sú totožné;
 • IČO, DIČ, IČ DPH Kupujúceho, ak je objednávateľom podnikateľ;
 • telefónne číslo a e-mailovú adresu Kupujúceho;
 • názov Tovaru, popis Tovaru a počet kusov Tovaru;
 • Kúpna cena;
 • spôsob dopravy Tovaru a cena za doručenie Tovaru do miesta dodania;
 • dátum vystavenia Objednávky;
 • vyhlásenie Kupujúceho o tom, že sa oboznámil s VOP;
 • bezvýhradnéudelenie súhlasu Kupujúceho so spracovaním a použitím jeho osobných údajov v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim;
 • vyhlásenie Kupujúceho, že všetky ním uvedené údaje v Objednávke sú pravdivé a úplné.

3.3. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia oznámenia Predávajúceho o prijatí Objednávky Kupujúcemu. Toto oznámenie je Predávajúci oprávnený uskutočniť odoslaním e-mailovej správy Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke alebo písomne.

3.4. Objednávka, t.j. návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zaniká, ak Predávajúci oznámi Kupujúcemu odmietnutie Objednávky alebo márnym uplynutím lehoty 24 hodín (v pracovné dní) od doručenia Objednávky bez toho, aby Predávajúci oznámil Kupujúcemu prijatie Objednávky, ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.

3.5. Kupujúci má právo bez poplatku odvolať Objednávku odoslaním e-mailu Predávajúcemu na e-mailovú adresu finclub@finclub.sk, a to v lehote do 24 hodín od doručenia Objednávky. Potvrdenie stornovania Objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu e-mailom.

3.6. Akákoľvek zmena Objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je Predávajúci povinný prijať.

 

Článok IV
Kúpna cena a Platobné podmienky

4.

4.1. Po uzavretí Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný zaplatiť Kúpnu cenu Tovaru spôsobom, ktorý si zvolil v Objednávke potvrdenej Predávajúcim.

4.2. Kúpnu cenu za Tovar možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 1. v hotovosti;
 2. bankovým prevodom na účet Predávajúceho [●].
 3. v hotovosti na Slovenskej pošte (na dobierku) alebo kuriérovi (UPS), prostredníctvom ktorých sa vykonáva dodanie objednaného Tovaru Kupujúcemu.

4.3. Kúpna cena za objednaný Tovar je splatná:

 1. pri prevzatí Tovaru u Predávajúceho, v prípade úhrady Kúpnej ceny v hotovosti;
 2. do 10 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy, v prípade úhrady Kúpnej ceny spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. b) tohto článku;
 3. na poštovej priehradke alebo kuriérovi (UPS), v prípade ddania Tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom (UPS).

4.4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú momentom pripísania príslušnej sumy Kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený pri potvrdení Objednávky alebo odovzdaním Kúpnej ceny Predávajúcemu, kuriérovi (UPS) alebo Slovenskej pošte.

4.5. Kupujúci je povinný zaplatiť náklady na prepravu Tovaru do miesta dodania podľa spôsobu dodania, ktorý si zvolil v Objednávke potvrdenej Predávajúcim. Náklady na prepravu Tovaru je Kupujúci povinný zaplatiť súčasne s Kúpnou cenou.

4.6. Súčasne s dodaním Tovaru dodá Predávajúci Kupujúcemu faktúru, v ktorej bude osobitne vyfakturovaná Kúpna cena za Tovar a náklady za dodanie Tovaru s DPH.

 

Článok V
Dodacie podmienky

5.

5.1. Kupujúci je oprávnený vybrať si pri zadávaní Objednávky z nasledujúcich spôsobov dodania Tovaru:

 1. osobný odber u Predávajúceho v obchodných miestach [●] (preprava je bezplatná);
 2. doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty max. do 2 kg (náklady na prepravu 3,30 Eur);
 3. doručenie prostredníctvom zásielkovej spoločnosti UPS (náklady na prepravu 3,80 Eur).

5.2. Pri Objednávke Tovaru v hodnote 120 Eur a viac hradí náklady na dodanie Tovaru Predávajúci, ak je miesto dodania Tovaru v Slovenskej republike.

5.3. Záväzok Predávajúceho dodať Tovar Kupujúcemu je splnený, ak Predávajúci umožní Kupujúcemu prevziaťTovar v mieste dodania, ktoré je uvedené v Objednávke potvrdenej Predávajúcim. Dodanie a prevzatie Tovaru je Kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste.

5.4. V závislosti od zvoleného spôsobu dodania Tovaru Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať sTovarom alebo odovzdá Tovar na prepravu do miesta dodania Tovaru osobe poverenej jeho dodaním v lehote do 10 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

5.5. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prechodu vlastníckeho práva na Kupujúceho, t.j. keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s Tovarom, resp. prevzatím Tovaru v mieste dodania Tovaru určenom v Kúpnej zmluve.

 

Článok VI
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie Tovaru

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim

6.

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru. V takomto prípade je Kupujúci povinný bezodkladne vrátiť Tovar späť Predávajúcemu poštou na adresu FINCLUB SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Na Priekope 114/53, Žilina 010 01. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť Tovar prostredníctvom dobierky. Kupujúci znáša náklady na vrátenie objednaného Tovaru, ak Tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám Kupujúceho a nebol vadný.

6.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj v prípadoch uvedených v článku VIIVOP.

6.3. Tovar je Kupujúci povinný vrátiť úplný, nespotrebovaný (ani sčasti), s kompletnou dokumentáciou (vrátane návodu), nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom Tovar prevzal.

6.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť urobené v písomnej forme a musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, Objednávky,Tovaru, kópiu faktúry vystavenej Predávajúcim a bankový účet, na ktorý má byť Kúpna cena za Tovar vrátená. V prípade neuvedenie bankového účtu bude Kúpna cena v hotovosti pripravená na vyzdvihnutie u Predávajúceho. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť doručené Predávajúcemu v lehote uvedenej v odseku 1 tohto článku.

6.5. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné včasným doručením odstúpenia od Kúpnej zmluvy, ktoré obsahuje všetky náležitosti podľa týchto VOP.

6.6. V prípade, ak Kupujúci účinne odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci mu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti Kúpnu cenu za Tovar a náklady, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním Tovaru. V prípade, ak bude Predávajúcemu vrátený Tovar v poškodenom stave, vyhradzuje si Predávajúci právo vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu za Tovar zníženú o hodnotu, ktorá zodpovedá miere poškodenia Tovaru.

6.7. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predajTovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo ktorý rýchlo podlieha skaze.

 

Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy

 

6.8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak:

 1. Kupujúci neuhradí Predávajúcemu riadne a včas Kúpnu cenu za Tovar v súlade s týmito VOP;
 2. si Kupujúci neprevezme Tovar riadne a včas z dôvodov na strane Kupujúceho alebo ak sa objednaný Tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu;
 3. ak Predávajúci, z dôvodov ktoré nezavinil, nie je schopný dodať Tovar, najmä z dôvodu, že Tovar bol vypredaný, nevyrába sa alebo sa nedodáva;
 4. ak sa zmení cena, za ktorú Predávajúci Tovar nakupuje a Kupujúci nesúhlasí so zmenou Kúpnej ceny v primeranej lehote po tom, čo mu Predávajúci oznámi zmenu Kúpnej ceny.

6.9. Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy je účinné jeho doručením Kupujúcemu formou e-mailu.

6.10. Ak Predávajúci odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa odseku 6.8 písm. a) alebo b) tohto článku, je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním Tovaru, vrátane nákladov na balné Tovaru.

6.11. Ak Predávajúci odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa bodu 5 písm. c) tohto článku už došlo k úhrade Kúpnej ceny za objednaný Tovar, vráti Predávajúci uhradenú Kúpnu cenu za objednaný Tovar v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy na bankový účet predávajúceho alebo inak ako bude dohodnuté.

Článok VII
Reklamačný poriadok

7.

7.1. Kupujúci je povinný sa pri užívaní Tovaru riadiť návodom pripojeným k Tovaru.

7.2. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

7.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim alebo ktoré sa na Tovare vyskytnú v záručnej dobe. Pri Tovare, predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola na Tovar poskytnutá zľava z Kúpnej ceny.

7.4. Predávajúci nezodpovedá za vadu Tovaru, ktorá vznikla v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho zaobchádzania, nesprávneho skladovania, údržby, mechanickým poškodením Tovaru alebo v dôsledku neoprávneného zásahu na Tovare.

7.5. Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov. Ak ide o Tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o Tovar, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v rozsahu podľa predchádzajúcej vety, záručná doba je daná minimálnou dobou trvanlivosti alebo dobou spotreby (exspirácie) vyznačenej na Tovare, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený.

7.6. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

7.7. Kupujúci berie na vedomie, že s Tovarom je povinný zaobchádzať v súlade s priloženou písomnou informáciou výrobcu.

7.8. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady pred uplynutím záručnej doby doručením písomnej a vlastnoručne podpísanej reklamácie na adresu Predávajúceho: FINCLUB SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Na Priekope 114/53, Žilina 010 01. V reklamácií je Kupujúci povinný uviesť určito a zrozumiteľne reklamovanú vadu Tovaru a aký spôsob vybavenia reklamácie vady uprednostňuje. Spolu s reklamáciou je Kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu reklamovaný Tovar a kópiu faktúry, ktorú vystavil Predávajúci Kupujúcemu v zmysle odseku 4.6 VOP.

7.9. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie reklamácie odoslaním e-mailovej správy Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu alebo písomne na adresu Kupujúceho. Predávajúci reklamáciu posúdi, určí spôsob jej vybavenia a reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

7.10. Pre vybavovanie reklamácií Predávajúcim, uplatnených spôsobom sa primerane použijú ustanovenia § 622 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

7.11. Kupujúci berie na vedomie, že dôvodom pre reklamáciu Tovaru nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok Tovaru, za ktorý je zodpovedný výhradne výrobca Tovaru.

7.12. Ak má Tovar vadu, ktorú možno odstrániť, Predávajúci ju bezplatne a v lehote uvedenej v odseku 7.9 odstráni. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť reklamovaný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.13. Ak má Tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.

7.14. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktorý platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní Tovaru, inak práva zaniknú.

 

Článok VIII
Ochrana osobných údajov

8.

8.1. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získal od Kupujúceho považuje za dôverné a budú použité pre účely Kúpnej zmluvy, plnenia povinností z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich a sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Tieto údaje Predávajúci nezverejní a neposkytne tretej osobe okrem osoby, ktorá zabezpečuje dodanie Tovaru. Odoslaním Objednávky aakceptáciou týchto VOP udeľuje Kupujúci Predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie, spracovanie a uchovávanie poskytnutých osobných údajov výlučne pre vyššie uvedené účely na nevyhnutnú dobu. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek poskytnutý súhlas odvolať.

 

Článok IX
Záverečné ustanovenia

9.

9.1. Tieto VOP nahrádzajú predchádzajúce znenie VOP. Tieto VOP, ako aj všetky ich zmenya doplnky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke http://www.finclub.sk/.

9.2. Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a bez výhrady s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

9.3. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie VOP, ktoré sú účinné v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.

9.4. Ak by sa niektoré ustanovenie týchto VOP stalo neplatným alebo neúčinným ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti a účinnosti a Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú postupovať podľa iných ustanovení týchto VOP odrážajúcich význam a účel takéhoto neplatného ustanovenia v súlade so slovenským právnym poriadkom.

9.5. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa [●].

Prečo nakúpiť u nás?

Prírodné
produkty

TOP kvalita
produktov

Rastliny z ekologických
oblastí

Viac ako 30 rokov
na trhu

Garancia lekárskeho
grémia